شعر هایم زندگی مستقلی را در اذهان دیگر آغاز میکنند.

از امروز تصمیم گرفته ام کارم را جدی تر از پیش بگیرم.برای همین هم توانستم از صبح ا ز۸سوژه خبر تهیه کنم.بگذریم از مطبوعات و برویم سر شعر خودمان.

جلسات شعر آتشی راهمچنان ادامه می دهم.گروه کوچکی را هم که برای بررسی شعر براهنی تشکیل داده ایم همچنان برقرار است .اطلاعاتم را در حوزه شعر به شکل منظمی با مطالعه دارم افزایش می دهم.شعر های تازه ام  مرا به همه چیز امیدوار تر کرده است. انتشاراتی که قرار بود جوابم را بدهد تا ببینم شعر هایم را چاپ می کند یا نه هنوز نظرش را اعلام نکرده.بهر صورت فقط تا آخر این ماه برایش وقت میگذارم و بعد میروم سراغ نشر دیگری.نمی خواهم از مجوز نشر خودم برای انشار شعر هایم استفاده کنم.در واقع تجربه نشان داده که در وضعیت شعر کم مخاطب امروز اثر باید به دست کسی یپرده شود که خود دغدغه شعری و بعلاوه روابط و عاملان عرضه آثار را دارد.به این شکل امنیت شعر های من وقتی به دست ناشری حرفه ای با داشتن روابطی منحصر به عرضه کتاب دارد بیشتر است .

مجموعه دوم شعر هایم نیز رو به تکمیل است .بلافاصله پس از رهایی از دغدغه انتشار مجموعه اول برای چاپ کتاب دومم اقدام میکنم.

بسیار برایم اهمیت دارد که بدانم کارهایم نقد بر انگیز خواهد شد یا نه؟البته برای مجموعه اول توقع زیادی از این اجتماع فرهنگی خوابزده نمی شود داشت.واخوردگی از عکس العمل ها برایم معنایی ندارد.خودم را آماده کرده ام که حتی یک کلمه هم در باره اش چیزی نوشته نشود. بعید می دانم از روابطم (مثل بسیاری دیگر از سر ناچاری)استفاده کنم تا بر روی شعر هایم نقدی بنویسند.ولی ایمان دارم هر اثری که پشتوانه تجربی و حسی دارد بی تردید روزی شخصیت مستقل خود را پیدا کرده و بی وابستگی به موثر خود زندگی مستقلی را در اذهان دیگر آغاز میکند.

/ 0 نظر / 10 بازدید