ما که هنوز اميدواريم

نيمی از بچه ها از اين خبرگزاری ميروند. تعداد کمی از ما می مانيم تا کار ديگری پيدا کنيم.از تيم ۶۰-۷۰نفره ما فقط ۲۰ نفر می مانند.هيچ جای اين مملکت جای اقامت نيست. يکی از بچه ها امروز ميگفت :در ايران خبرنگاری يعنی خانه به دوشی . من فکر می کنم ما داريم ايران را به دوش می کشيم. ما که هنوز نمی توانيم نسبت به فجايع اطرافمان بی تفاوت باشيم.ما که شعر می گوييم ما که هنوز به روياهايمان معتقديم . ما که هنوز اميدواريم.

/ 2 نظر / 2 بازدید
morteza

شب ايستاده است. خيره نگاه او بر چارچوب پنجرة من. سر تا به پاي پرسش، اما انديشناك مانده و خاموش: شايد از هيچ سو جواب نيايد. .....خوشحال ميشم به من سر بزني .....

مرتضی

انديشناک ايستاده مرد.چون شاخه ی خميده خشکی به عمق پرتگاه می نگرد.آنجا رودی ميدرخشد. آنجا گياهی سيراب مي شود.