منوچهر آتشی

بی آنکه

الفبایی نو

ساخته باشم

به تمام زبان‌های دنیا خواب می‌بینم

از ابتدای سال 81 در جستجوی ناشری بودم برای انتشار نخستین مجموعه شعرهایم .رفتن و نیافتن،امید و نا امیدی،رنجیدن ،از پای نشستن و دوباره برخاستن. نام مجموعه را بر اساس همین شعر گذاشتم "به تمام زبان‌های دنیا خواب می‌بینم".در همین دوره فرصت حضور در کارگاه شعر آتشی را پیدا کردم و در مجاورت او و با ویرایش او بر کیفیت کتاب  افزودم .با تائید آتشی، این سطر ، همچنان برای عنوان کتاب باقی ماند. سرانجام شعرها را در سال 1383 به نشر ثالث دادم. کتاب پس از یک سال مجوز گرفت و سال 1384 منتشر شد. 12 سال از آن روزها می گذرد و تجربه ملال آور انتشار نخستین کتاب، همیشه با من است.این مجموعه شعر را به  آتشی تقدیم کردم :

به مِه گیران حنجره ی آتشی...که در هیچ کجای جهان...نطفه‌ای شکل نگیرد به شکل کسی

/ 0 نظر / 59 بازدید