هيدگر۲

باستانی فکر کنيم نه انديشمندانه.

مانند هراکليتوس بيانديشيم ته ارسطو که برای فلسفه فرمول درست کرده بودراه درست راهی ست که که ما را به آغازها می برد به دوره بر شکفتن فلسفه  که انسان با عشق و شگفتی با جهان رويا روی شده است.

/ 0 نظر / 19 بازدید