اولین جلسه کارگاه آتشی

سه شنبه پیش با حال نه چندان مساعدی که داشتم یکی از بچه های همکارم برایم یک جمله از طالع بینی روزنامه ایران را خواند.با این محتوی کهامروز اتفاقات خوبی در پیش داری که بر  مسیر مورد علا قه ات تاثیر می گذارد.

با قیافه اخمو نشتم روی صندلی و با خودم فکر کردم مثلا چه اتفاقی؟

یادم آمد که دو ماه پیش زنگ زده بودم به دفتر کارنامه که در جلسه های شعر آتشی شرکت کنم.خلاصه زنگ زدم و گفتن امروز ساعت سه جلسه دوم است .بیایید.

ساعت سه رفتم و شعر خوندم. وبیشتر شنیدم. و کمتر حرف زدم.(به رسم خودم )

جلسه خوبی بود .حالا نمی دانم چقدر می تواند مفید باشد.بعضی چیزها پس از مدتی اثر خودش را می گذارد .چه مثبت چه منفی.

/ 0 نظر / 4 بازدید