شعر بلند آفتاب|از کتاب به تمام زبانهای دنیا خواب می بینم

آخرین روزهای سال با درخواست چند شعر بهاری از طرف مجلات ادبی می گذرد.

اما من که شعر بهاری ندارم به دوستان می گویم که صبر می کنم تا سال نو آعاز شود.آن طرف نوروز می شود منتظر شعر های دیگری -یا -نه دیگری بود.

امروز یک گزارش کامل از اتفاقات ادبی ۸۵ گذاشتم توی صفحه .دوست داشتم تیترش را یک خط از شعر بلند آفتاب را بگذارم از کتاب به تمام زبانهای دنیا خواب می بینم:شعر بلند کسانی که نام خویش را می گریند و می خندند. 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید