خو کرده اند همه به آسمان سیاه

پایش نمی رود ،نرود شب

 

-سالهاست-

 

آفتاب این پهلو آن پهلو می کند

 

-از مشرق-

 

پایش نمی رود برود آفتاب

 

می ایستد کنار ترن های ساعت ظهر

 

و دستمال سرخش را تکان می دهد

 

به نشان اینکه –خطر

 

 

پر، پر

 

نمی کشد کلاغ پر

 

که خو کرده اند همه به آسمان سیاه

 

و از قار سیاه

 

دستی به سنگ نمی رود

 

 

پهلو به پهلو هنوز می شود

 

                       -نا امید نه

 

آفتابی که می زاید امروز را و

 

 فردا را

 

 

                                                                            مهر 84

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید