خاکستر است

که از سرزمین ها بر می خیزید

خاکستر است

که از خانه می خیزد

و دود

که اتاق مرا

این حنجره کوچک را می بلعد

سایه ها ی یراکنده. سایه های سیاه متفق .اینجا همه چیز زیر انبوهی از تیرگی رفته است .

کسی نمی داند چه می خواهد.همه سرگشته ایم.