قرار است به زودی کارم را در صفحه فرهنگی روزنامه کارگزاران شروع کنم.این خیلی خوب است که در حوزه تخصصی خودم کار می کنم.حوزه ای که  ماهیت خودش انگیزه کارم است.

هنوز شعری ننوشته ام .از وقتی که از سفر برگشتم را می گویم...