چشم عادت می کند به تاریکی

به نور

مسافران گرامی

لطفا برای رسیدن به میدان آزادی

از ایستگاه ملت سوار شوید

ایستگاه دروازه دولت

تعطیل است