سلام دلم برای وبلاگم لک زده بود.روزای پر مشغله ای دارم .طبق معمول از مطالعه جا می موننم.ولی اوضاع شعر خوبه.

شاید برای هوا ی حال  عاشقی باشه که هوای مطالعه ندارم ...