نخستین کتابم توسط نشر آرویج امسال وارد نمایشگاه کتاب می شود.
امیدوارم همه چیز خوب پیش برود و کتاب به نمایشگاه برسد.