اوضاع بازار شعر همچنان بد است و اوضاع بازار ترجمه تعریفی ندارد.دست کم من چیز قابل ملاحظه ای ندیدم.به تازگی یک کتاب خوندم که متن آخرین مصاحبه بکت بود. توی اون کتاب از بکت درباره اجرای نمایشنامه هاش سوال شده بود و گفته بود که از چه اجرایی بدش آمده بود.

اما چیز خیلی جالبی که توی این گفتگو این بود این بود که بکت گفت:هرگز نگاهی به چیزهایی که منتقدها می نویسم نمی اندازم.