برای چاپ مجموعه اشعارم برنامه ریزی کرده ام که با چند ناشر صحبت کنم.تصمیم قطعی دارم تا آخر این ماه قضیه را به نتیجه برسونم.احساسم  میگه که عملی است.تا ببینم چی میشه...