شعر امروز من چهر ه متفاوتی پیدا کرده است و این به من قدر ت می دهد.مثل اینکه 

چیز تازه ا ی را در خو دم کشف کرده ام.این هوای تازه را می بلعم.