کتاب مفیدی پیدا کردم درباره متن.نویسنده اش رومن بارت است .کار کم حجم ولی بسیار مفیدی است و در طول متن نگرش نویسنده را درباره ذات نوشتن مطرح میکند.

بایدبرم تا بعد.