فردا بعد از ۲هفته می خواهم به کارگاه شعر برگردم.طی این مدت یکی دو تا تجربه کوچک در نوشتن  داشتم . اینکه وقتی کلمه ای رو بارها تکرار می کنم و آنرا در وضعیت های مختلفی قرار می دهم تجربه جدیدی از کلمه به دست می آورم. این تجربه مرا به ذات کلمه نزدیک می کند.در واقع این تجربه را مدیون قسمت کوچکی از کتاب هیدگر و شاعران هستم که کمی از  متن آنرا در چند نوشته قبلتر آورده ام. میتوانید با خواندن  نوشته های قبلی ام یکی از مصداق های این تجربه را پیدا و حس کنید.اگر آنرا خواندید لطفا روی محتوا تاکید ویژه نداشته باشید و فکر کنید به تجربه ای که برایتان گفتم.