تجربه کارگاهی:

من را سر نبودن من نبود

من را سر بودن من نبود

بودن من نبودن من بود

من نبود و من بود

نبود بود و بود نبود

نبودن بودن و بودن نبودن