تجربه کارگاهی:

 

بودن کنار نبودن

بودن کنار بودن نبودن

کنار نبودن بودن بودن

دربند بودن نبودن

دربند نبودن بودن

بودن کنار نبودن