خطوط را ره خواهم کرد و همچنان شمارش اعداد را رها خواهم کرد و از شکل های هندسی محدود به پهنه های حسی وسعت پناه خواهم برد.


 

این روز ها از نوشتن شعر لذت نمی برم .منظورم طی یک هفته گذشته است.برای همین هم تصمیم گرفته ام که تا شعر درآن لحظه جادویی الهام سر ریز نشده چیزی ننویسم.شغل روزنامه نگاری هیچ چیز از آدم باقی نمی گذارد و تمام انرژی من صرف تولید اخبار میشه.امروز کشف کردم که این صفحه با خطوطی که می شود در آن ترسیم کرد امکان تفکیک مطالب را می دهد. برایم جالب بود.تا نتوانم از شعر حرفی بزنم دیگر نمی نویسم.