نیستی تا در چشمم ببینی

درخشش خوانش شعری تازه را

در نخستین خوانش

که هر نفس تازه کردنی

میراثی ست از سکوت خداوند

پس از فرو فرستادن نخستین پیامبرش