نوشتن برایم دشوار است اگر به شعر نیاید،مانند گفتن.

از همین دست سکوت کویر بود که برایم خواستنی شد ،از بس که آشنا بود...و انگار از همین جاده است که می روم.جاده ای میان رمل ها.جاده ای که هیچ ردی بر آن

 نمی ماند