و ما که به شکل پرنده می میریم

                                   نگاهمان به آسمان

                                  جور دیگری ست

 

 

 

  مجموعه شعر "هیچ بارانی اینهمه را نخواهد شست" از سوی نشر ثالث منتشر شد.