"ایکاروس!ایکاروس!

چه عالی ست این آگاهی که تو هنوز سقوط می کنی

آیا می توانم به تو بپیوندم؟"

 

 ایکور|گاوین بنتاک