سال گذشته کارگاه فیلمسازی کیارستمی در باغی متروک برگزار می کشد که فضای شگفت انگیزی داشت.تمام رنگ ها سبز - خاکستری  بودند و میوه های کال از شاخ وبرگ آویخته بود.همه چیز در هم تنیده شده بود و من که مهمان آن گارگاه بودم ترجیح دادم بیشتر در حیاط بمانم.زیر آن درختان که وحشی بودند ولی مغموم و میوه هایی که هیچ دستی انها را نمی چید.

 

به این میوه های کوچک کال

که به سمت حقیقت سرخ می روند

وشاخه های سرگشته

با انگورهای سبز  چه می توان گفت

این باغ متروک است

وراهی که درختان می روند را

پیشتر

موریانه ها شناسایی کرده اند