این روزها شعرهایی نوشته ام که ارامم کرده اند ....-بخوانید- رامم کرده اند.