حالا به آغازگری فکر می کنم  که امروز را پلک بزنم به گوشه های سال پیش. در این کناره های انجیر کاری شده هیچ چیز محال نیست . این که نویی باز نو بشود و  اینکه نو در ذات خود پرسیده شود.