دروغ

 از همین جا آغاز شد

از نخستین کلمه

از نخستین وحی

که باور نکردیم

و آخر

نخستین کتاب شد....

این بخشی از شعر بلند  ؛در زیر هر لغت مرده ای هست؛- که عنوان آن سطری از شعر ریتسوس است- را می گذارم اینجا. نمی دانم این مچموعه شعر مجوز می گیرد یا نه؟اگر بگیرد که خب....اگر هم نگیرد همه این شعر را باید همین جا بگذارم..چه چاره؟...حتما چاره ای هست.