دیروز روزنامه اعتماد ملی نقدی کوتاه بر مجموعه شعرم نوشته بود در کنار دیگر مجموعه شعر هایی که نامشان سال گذشته مطرح بود و در مجموع سعی داشت که نکات منفی و مثبت را کنار هم بگذارد .ولی متاسفانه مثل تمام منتقدان دیگر که کافی ست نام یک زن را بر مجموعه ای ببیند و بعد کمی هم طعم تلخی از  فضای اشعار  بچشند  بی درنگ   شعر را به اشعار و سبک و زبان خانم فرخزاد نسبت داد.والبته در تحسین شعر   قاتل من روزی.... آن را  یک انفجار ادبی خواند.

من همیشه امیدوار بودم و همچنان امیدوار هستم که نقد هایی که بر مجموعه ام نوشته می شود بتواند به من شاعر کمک کند ولی همواره نقدها در حد باز خوانی باقی می ماند و کار اصلی منتقد که باز گشایی رازها و پنهان شدگی های شعر است فراموش می شود.