از اندوه های جهان  تنها یکی را می شناسم.

از شادی هایش

آن راکه به  انسان شبیه تر است

 

درختان همیشه  برهنه بوده اند
ما بهار را درست نفهمیدیم