ماجرای ما ماجرا ی سیزیف است.محکومیم که سنگی را تا قله کوهی ببریم و سنگ که به پایین غلطید باز .......سنگ را ....