شعرم جای بحث داشت .قوتش بیشتر بود و ضعفش قابل تصحیح.

 رفتم نمایشگاه کتاب با نشر سالی قرار داشتم شعر هایم را ببیند . دیدمش شعرهایم را که حس کردم ناگهان چقدر تنها شدهاند را  دادم و آمدم خانه.