در روزهای آخر اسفند

وقتی که سبزه ها به بلوغ می رسند

آواره می شوم

بر روی مرزهای جغرافیای جهان

شاید صدای تو

که آواز میدهی از دوردست مرا

گوش شنیدن من باشد

شاید درون مرزهای خاک کشور تو

قلبی برای عشق تپنده

جایی برای مردن من باشد