تقدیم به مرگ با شکوه شاعر منضور خاکسار که زمستان را برای همیشه از آن خود کرد

 

............

پس زندگی 

مرا

در جایی از زمستان

فراموش کرد؟

 

فراموش کرده بودم

آستین امروز

اشک های دیروز را

پاک نمی کند